Tuesday, June 23, 2015

แถลงการณ์องค์การเสรีไทย 24 มิถุนายน 2558 โดย คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในวาระครบ ๑ ปีของการก่อตั้งองค์กร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘...

Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Tuesday, June 23, 2015

No comments:

Post a Comment