Missions : พันธกิจมดแดงล้มช้าง

พันธกิจมดแดงแต่ละด้าน จะต้องมีรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานระยะสั้นหรือเร่งรัด ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป้าหมายกำหนดไว้ว่า ห้าปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ พร้อมกับความเข้มแข็งและพัฒนาการของแต่ละด้านที่มีผลงานเสริมกันอย่างเป็น ระบบ วิธีการแต่ละด้านอาจจะหลากหลายกันไป แต่จะต้องเน้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเบื้องต้น คือ
  1. ศึกษาและถกปัญหา และหาสาเหตุและเงื่อนไขที่ต้องจัดการ
  2. กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาสำหรับแต่ละด้านที่ทำได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่
  3. หาผู้ดำเนินงานและกำหนดวิธีดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลตามโครงงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ใหญ่ในระดับสูงขึ้นไป
  4. ประสานงานและหาแนวร่วม พร้อมดำเนินงานเป็นขั้นตอน
  5. กำหนดวิธีประเมินผล และปรับปรุงขบวนการเพื่อกิจกรรมในอนาคต
พันธกิจมดแดง จะต้องครอบคลุมทุกด้านสำคัญ ๆ และมีรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับแต่ละด้านต่อไปนี้
1. ภารกิจทางการเมืองและรัฐสภา (รวมถึงการรับมือการเลือกตั้งที่จะมาถึง การร่างรัฐธรรมนูญ)
* กดดัน สส. ไม่ให้ย้ายพรรค * ทำงานร่วมกับ สส. เพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้ง ปรับปรุงกฎหมาย และบริหารประเทศ * เตรียมการสร้างนักการเมืองน้ำดี หรือแม้แต่การสร้างพรรคมดแดง (พรรคแดง) * เตรียมสร้างเครือข่ายติดตามศึกษากลศึกทรราช และเตรียมการป้องกันการโกงเลือกตั้ง และการละเมิดหลักประชาธิปไตย * สร้างกระแสร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่แนวคิดเสรีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง * ประจาน ปชป. พรรคร่วม และลัทธิอำมาตย์ในทุกทางเมื่อพวกเขาทำตัวขัดหลักประชาธิปไตย * เผยแพร่ประชาธิปไตยและกระแสแดงทุกรูปแบบ * ชี้นำและกดดันให้พรรคการเมืองตอบสนองอุดมการณ์แดง ไมใช่นำมวลชนไปสู่เกมอำนาจภายใต้ระบอบพิษ * สร้างฐานเสียงที่นับหัวได้ เพื่อนำไปเป็นการต่อรองทุกรูปแบบกับนักการเมือง * เตรียมการสำหรับการลงประชามติเปลี่ยนระบอบและแก้กฎหมายทุกชนิดในอนาคต * เตรียมการป้องกันรัฐบาลและรัฐสภาของประชาขน คิดมาตรการตอบโต้กิจกรรมใด ๆ อันขัดกับหลักเสรีประชาธิปไตย * ฯลฯ
2. ภารกิจด้านสังคมและศาสนา
* สร้างกระแสสังคมด้านที่เป็นอารยะ แก้ปัญหาอันสะสมจากวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ด้านลบ เสริมกระแสสำหรับการรักษาและสร้างวัฒนธรรมที่ดี * กระตุ้นให้ศาสนามามีบทบาทแก้ปัญหาบ้านเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้นและได้ผลมากขึ้น * สะท้อนปัญหาสังคมและศาสนาอันเป็นผลมาจากระบอบที่เป็นพิษ * รณรงค์ต่อต้านวัฒนธรรมอันเป็นพิษทุกรูปแบบ * รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี มีเหตุผล เป็นอารยะ และไม่ขัดต่อหลักเสรีประชาธิปไตยและสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ * ดูแลให้คนต่างศาสนาหันมามองปัญาการเมืองและแก้ไขร่วมกัน * จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย และแนวทางการสร้างสังคมไทยหลังการเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้ว * เน้นการเข้าหาเยาวชนและคนที่ยังถูกกดให้อยู่ในสันดานอันไม่เป็นอารยะ เพื่อช่วยเหลือปรับเปลี่ยน * ทำโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาระดับประเทศและนานาชาติ * ฯลฯ
3. ภารกิจด้านการศึกษา
* เข้าถึงครูบาอาจารย์แล้วกลืนให้เป็นแดง * เข้าหาสถาบันการศึกษาแล้วเผยแพร่แนวทางเสรีประชาธิปไตย * ประจานสถาบันการศึกษาที่รับใช้เผด็จการทรราช ทรราษฎร์ * สร้างเครือข่ายการศึกษานอกระบบ หรือ life-long learning สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า * สร้างห้องสมุดแดง * เน้นการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สถาบันการศึกษาทุกระดับ อย่างเป็นระบบ มีคนรับผิดชอบแบ่งย่อยลงไปถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน * ฯลฯ
4. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคลัง
* สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมดแดง เอากำไรบางส่วนเข้าเป็นงบประมาณมดแดง * กระจายข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจและปัญหาการคลังไปยังทุกครัวเรือน พร้อมอธิบายสาเหตุ * สร้างกองทุนช่วยเหลือมดแดงหลายรูปแบบ หลายระดับ * ดูแลปัญหาเศรษฐกิจ เหมือนรัฐบาลเงา ป้อนข้อมูลด้านการเงินการคลังต่อสาธารณะชน ประจานรัฐบาลชั่วและนายทุน * สร้างอาชีพให้มดแดง พร้อมกับให้สถานที่ทำงานเป็นแหล่งผลิตมดแดงไปด้วย * ฯลฯ
5. ภารกิจด้านกฎหมายและความยุติธรรม
* ตั้งทีมกฎหมายคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมดแดง ทั้งเชิงรุกและรับ * ประจานการละเมิดสิทธิประชาชน และการใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง * สร้างทีมกฎหมายระดับท้องถิ่น สานเครือข่ายกับส่วนกลาง * ดำเนินการฟ้องร้องผู้ทำผิดอย่างไม่เหนื่อยหน่าย ต้องมีทีมงานนำคดีความไปไว้ในศาลให้มากที่สุด อย่าให้คนชั่วลอยนวล * ฯลฯ
6. ภารกิจด้านสื่อสารมวลชน มวลชนสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย (รวมถึงร่วมมือกับกลุ่มแดงต่าง ๆ)
* ประสานกับแดงทุกรูปแบบ (บนดิน ใต้ดิน) * แย่งพื้นที่สื่อ แล้วนำเสนอสิ่งที่จะดึงมวลชนสีอื่น * สร้างเครือข่ายมดแดงทุกระดับ * เผยแพร่ใบปลิว ซีดี แผ่นพับ เสื้อผ้า สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ให้แดงทั่วแผ่นดิน แล้วให้มดแดงข่าวสาร ช่วยนำเสนอกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง * นำอาวุธทางปัญญาไปป้อนสุ่มวลชนสีอื่นอย่างมีเป้าหมาย มีระบบ หวังผลได้ เพื่อกลืนพื้นที่ข้อมูลและข่าว และกลืนประเทศไทยให้เต็มไปด้วยมดแดง * ในวันสำคัญ เตรียมการจัดการกับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้เหล่าทรราชย์ * ฯลฯ
7. ภารกิจด้านการทหารและการต่อต้านการรัฐประหาร
* เตรียมการสร้างเครือข่ายและคิดแนวทางต้านรัฐประหาร * เข้าหาทหาร ดึงทหารตำรวจมาเป็นพวก * กดดันไม่ให้นายทหารทำร้ายประชาชน * เข้าหาลูกหลานทุกคนที่เป็นทหาร ตำรวจ ปลูกฝังความคิดใหม่ * สนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อฉีดวัคซีนไม่ให้ไปถูกล้างสมองในโรงเรียนเตรียมทหาร * เก็บข้อมูลนายทหารให้พร้อม หากถึงเวลาที่พวกเขาทำร้ายประชาชน จะได้จัดการอย่างตรงเป้า * เอานายทหารทุกระดับมาทำงานให้ขบวนการแดง * ฯลฯ
8. ภารกิจด้านการผลิตอาวุธทางปัญญา
* ผลิตและเผยแพร่แนวคิดแดง ความจริง และความชั่วของฝ่ายมารอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย และวัดผลได้ * ช่วยเหลือแนวทางของแดงอื่น ๆ ทั่วโลก * ตั้งทีมงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูบต่าง ๆ เป็นฐานข้อมุล เพื่อนำเอามาใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน * จัดรวบรวมข้อมูล และสร้างห้องสมุดแดงเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในคดีความ และการพัฒนาประเทศในอนาคต * ฯลฯ
9. ภารกิจด้านกิจการนานาชาติและต่างประเทศ
* สร้างเครือข่ายแดงทั่วโลก * ประสานกิจกรรม ทำให้โลกเห็นว่าเราไม่เอาความตอแหล * ประจานทรราช และเผยแพร่ความจริงสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง * อธิบายและทำความเข้าใจกับมิตรประเทศทั่วโลก * ล็อบบี้ผู้นำระดับสูงของชาติสำคัญ ๆ * ฯลฯ
10 ภารกิจก่อตั้งเครือข่ายมดแดงเป็นสถาบันทางการเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยในอนาคต
* ตั้งองค์กรที่มีองค์ประกอบอย่างสมบุรณ์ เป็นสถาบันการเมือง (เพื่อไทยสนใจไหม นี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยมแล้วครับ รายละเอียดการดำเนินงาน ต้องละเอียด….)
  • ตั้งกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง อาจจะพัฒนาไปสู่การบริหารทางการเมืองภาคประชาชน เช่น สภาประชาชน สภากาแฟ หรือแม้แต่พรรคการเมืองปฏิวัติ
ฝากให้ช่วยกันคิดต่อแต่ละข้อครับ พอได้แนวกว้าง ๆ แล้ว แต่ละภารกิจก็ต้องเขียนเป็นโครงงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดผลต่อไปด้วย จะเห็นได้ว่า เราต้องการทีมงานหลายทีม หรือหลายทัพนั่นเอง แต่ละทัพ ก็ต้องมีแม่ทัพคอยดูแล และทีมงานคอยช่วยเหลือ
สิบด้านนี้ ต้องได้แม่ทัพด้านละสี่ห้าคน ปรึกษาชุมนุมหาแนวทางและผลักดันให้เกิดการปฎิบัติด้วยเลย โดยทั้งสิบด้านต้องประสานแผนกัน ให้ได้ผลระยะสั้น กลาง และยาว ที่สอดคล้องและนำไปสู่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จต่อไป

No comments:

Post a Comment