Tuesday, June 23, 2015

★แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในวาระครบ 1 ปีของการก่อตั้งองค์การ

★สารจากกองอำนวยข่าวกลางองค์การเสรีไทย

ในโอกาสก้าวขึ้นปีที่2ของการจัดตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย,ตลอดระยะเวลา1ปีของการต่อต้านระบอบเผด็จการโบราณคสช.ด้วยรูปการต่างๆในสถานการณ์ขั้นรับ,องค์การเสรีไทยได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการข่าวนี้ขึ้นเพื่อประสานงานด้านข่าวสารและนำเสนอข่าวความจริงที่ในประเทศไทยไม่อาจเผยแพร่ได้โดยส่งข่าวให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีอุปสรรคในระยะแรกเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวต่อการข่มขู่ของพวกมันแต่ด้วยจิตสำนึกและความกล้าหาญของมวลชนการส่งข่าวขององค์การเสรีไทยฯก็ได้ฝ่าวงล้อมเข้าในประเทศได้อย่างปิดลับและมีการจัดตั้งโดยพวกมันยากที่จะข้ดขวางได้,ข่าวสารคืออาวุธสำคัญในขั้นต้นที่จะทำลายการหลอกลวงของพวกเผด็จการและจะนำไปสู่การต่อต้านทางปฏิบัติการทุกรูปแบบเมื่อถึงพร้อม,ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานการกระจายข่าวมาณ.โอกาสนี้

การก้าวขึ้นปีที่2นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้ยกระดับการชี้เป้าปัญหาที่แจ่มชัดเพื่อสร้างรูปการจิตสำนึกร่วมกันในการก้าวเดินสู่ระบอบประชาธิปไตยประชาชชนคือภูเขา3ลูกที่ต้องขุดโค่นและปรับเปลี่ยนได้แก่คณะองคมนตรี,กองทัพและศาลดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ซึ่งถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์สำคัญที่องค์การเสรีไทยนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกอย่างเป็นทางการเพื่อขอมติมหาชนร่วมกันในการดำเนินการขั้นต่อไป

ดารณี รวีโชติ
ผอ.กอท.เสรีไทย
24มิถุนายน2558

★แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในวาระครบ 1 ปีของการก่อตั้งองค์การ


No comments:

Post a Comment