Thursday, October 1, 2015

การต่อต้านเผด็จการคสช. จะประทุแรงขึ้นเรื่อย ๆ


Sa-nguan Khumrungroj shared ภัควดี วีระภาสพงษ์'s post.
15 mins · 

ภัควดี วีระภาสพงษ์
การรวมพลังต่อต้าน Single Gateway ของเกมเมอร์ทั้งหลายเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแห่งการต่อต้านที่กำลังสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการต่อต้านนับวันจะมีมากขึ้น ๆ วันก่อนข้าพเจ้าได้รับฟังคำบอกเล่าเกี่ยวกับคนในวิชาชีพหนึ่งที่ไม่ได้สนใจการเมือง แต่เนื่องจากทหารเข้ามาก้าวก่ายในการงานอาชีพของเขามากเกินไป จนเขาต้องลุกขึ้นมาโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์ทหารโดยตรงอย่างไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม ซึ่งตามปรกติวิสัยของเขา เขาก็คงไม่ทำแบบนั้น แต่สาเหตุสืบเนื่องจากทนไม่ไหวกับทหารที่คิดว่าวิธีการของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกโดยไม่คำนึงถึงบริบทอะไรทั้งนั้น

คสช.และกองทัพ รวมทั้งชนชั้นนำเต่าล้านปีจะรู้หรือไม่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ความคิดแบบยุคสงครามเย็น วิธีปฏิบัติแบบค่ายทหาร มันใช้การไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบัน มิหนำซ้ำ การนำแนวคิดและวิธีการแบบค่ายทหารโบราณมาใช้ มันจะทำลายประเทศนี้จนย่อยยับทั้งการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มันจะกระตุ้นความรู้สึกต่อต้านของคนในสังคมขึ้นมา และยิ่งถ้าประชาชนมีแต่ความรู้สึกต่อต้านโดยไม่มีแนวคิดที่เป็นทางออก ถึงแม้ คสช.พังไป ประเทศนี้ก็ยังย่อยยับอยู่ดี

No comments:

Post a Comment